pripravnyvybor@libertas.sk

Ak súhlasíte s programom a cieľmi
politickej strany LIBERTAS,
prosíme Vás, podporte jej vznik.

Stiahnite a vyplňte a podpíšte zoznam občanov,
prípadne poproste v okruhu svojich známych o podpísanie.

O vyplnení nás informujte emailom
oblastný koordinátor vás kontaktuje vo veci prebratia.

(dokument - stiahnuť (.pdf))
Zoznam občanov, ktorí súhlasia
so vznikom politickej strany
s názvom LIBERTAS.
#LIBERTAS : Program SPOKO (KOMÚNA) 2023

Stručné zhrnutie programových cieľov politickej strany LIBERTAS.

Veríme v štát, ktorý tvorí menej byrokracie a viac priamej demokracie.

Pripravíme riešenia pre vznik a potreby modernej, odborno-verejnej diskusie v rámci platforiem a osí fungovania a organizácií štátu.

Vytvorenie a podpora priestoru pre diskusie posilní demokratický proces v štáte. Zapojenie odborníkov a verejnosti zlepší efektivitu štátnej organizácie, plánovanie a implementáciu politík a programov.

 • Vytvoríme priestor pre konštruktívne debaty o témach dôležitých pre spoločnosť podporíme pluralizmus a rôznorodosť názorov.
 • Zavedieme systém sledovania spokojnosti občanov s rozhodnutiami a opatreniami.
 • Vytvoríme nové formy spolupráce v rôznych spoločenských a odborných skupinách spoločnosti.

Zavedieme elektronické platformy pre rozhodovacie procesy v rámci lokálnej, alebo štátnej správy.

Participatívna demokracia posilní transparentnosť a zvýši efektívnosť, môže viesť k väčšej dôvere a rešpektu voči vláde a štátnym inštitúciam.

 • Umožíme občanom priamo rozhodovať o politických témach bez závislosti na krokoch a svojvolnosti politikov a úradníkov.
 • Systémovo zabránime rozhodnutiam ktoré nie sú v súlade so záujmami občanov.
 • Nájdeme možnosti pre rýchlejšie a efektívnejšie rozhodovanie v štátnej správe, odstránime byrokratické prekážky, spomaľujúce procesy.

Procesná a finančná transparentnosť, efektívnosť a spolupráca štátnych podnikov

Spravodlivejšie rozhodnutia budú založené na objektívnych kritériách a algoritmoch namiesto subjektívnych rozhodnutí jednotlivých úradníkov. Zavedenie moderného a efektívneho systému verejnej správy a obstarávaní zvýši konkurencieschopnosť malých a stredných firiem a zlepší ich prístup k verejným zákazkám. Automatizované procesy, zredukovaná byrokracia, rýchlejšie a efektívnejšie fungovania pri znížených nákladich na administratívu sa zvýši efektivita a ľudské zdroje budeme môcť použiť v teréne.

 • Prídeme s modelom spolupráce ministerstiev, úradov, organizácií, firiem a jednotlivcov na projektoch verejného záujmu.
 • Zrýchlime a zefektívnime úrady, prinesieme lepšiu sledovateľnosť a transparentnosť rozhodnutí, znižovanie korupcie.
 • Opakujúce sa verejné obstarávania zautomatizujeme a centrálne zlúčime, zavedieme nutnosť priameho jednania s výrobcom, bez zbytočných prostredníkov.
 • Automatizujeme procesy, umožníme rýchlejšie spracovanie žiadostí, čím pomôžeme ušetriť čas a náklady.
 • Navrhujeme zaviesť systém elektronickej meny a blockchainu do procesov verejných obstarávaní aby sa zabránilo podvodom, kšeftom a umožnila sa kontrola finančných tokov a lepšie využitie zdrojov a finančných prostriedkov.
 • Umožníme transparentné a overiteľné sledovanie finančných tokov a transakcií, čo zvýši dôveru verejnosti v proces verejných obstarávaní a minimalizuje riziko korupcie.

Sme za transparentný štát a boj proti korupcii

Chceme, aby sa každý občan cítil v kontakte so štátom komfortne a aby jeho potreby boli plne zohľadnené.

 • Zlepšiť komunikáciu medzi občanmi a štátnymi inštitúciami, aby bolo jednoduchšie riešiť a vybavovať si záležitosti.
 • Vytvoriť jednotnú platformu, kde budú občania môcť zasielať podnety, návrhy a sťažnosti na kvalitu verejných služieb a riešiť ich v spolupráci so zástupcami štátu.
 • Zvýšiť transparentnosť rozhodovacích procesov a zverejňovať dôležité informácie o fungovaní verejnej správy, aby občania mohli lepšie kontrolovať a ovplyvňovať rozhodnutia, ktoré sa ich týkajú.
 • Podporovať občianske iniciatívy a participáciu občanov na rozhodovacom procese, napríklad formou verejných diskusií a konzultácií s odborníkmi.

Chceme odstrániť parazitické firmy z procesov ktoré má zvládať štát pomocou organizácii ktoré podporuje a riadi.

 • Optimalizovať a ztransparentniť procesy verejných obstarávaní, eliminovať zbytočné náklady - aby boli verejné zákazky prideľované tým podnikom, ktoré ponúkajú najlepšie ceny a kvalitu.
 • Vytvorenie spravodlivejších obstarávacích procesov, pre každé kvalifikované podnikanie rovnakú príležitosť získať štátne zákazky, bez uprednostňovania úzkeho výberu firiem.
 • Mať možnosť sledovať, kontrolovať, a overiť všetky kroky v procese verejného obstarávania a zabezpečiť, aby boli všetky rozhodnutia robené na základe faktov.
 • Identifikovať a odstrániť firmy, ktoré zneužívajú systém verejných obstarávaní.

Naším cieľom je vyšetriť podozrenia, machinácie a nezákonné postupy pri prechode z komunizmu na demokraciu, privatizáciu, ostané prehliadnuté udalosti pri správe vecí verejných a vplyv záujmových skupín, štb a mafie na štát a verejnú správu.

 • Opätovne otvoríme historické kauzy a podozrenia z korupcie, spravíme hĺbkový audit verejej správy za minulých vlád.
 • Strojové spracovanie a analýza veľkého množstvá dát z verejne dostupných aj nedostupných zdrojov informácií. Identifikácia akékoľvek zvláštneho vzorca alebo nezrovnalostí. Použitie rôznych algoritmov a techník. Vyhodnotenie záverov a poskytnutie objektívnych dôkazov.
 • Presnejšie a objektívnejšie zhodnotenie a identifikácia nových dôkazov, koordinácia a lepšia spolupráca medzi rôznymi orgánmi vyšetrovania.
 • Identifikovať a odhaliť prípady korupcie a nezákonného obchodovania s vládnymi zákazkami.

Podpora jednotlivcov, rodiny, komunity - sociálna spravodlivosť

Pripravíme program, ktorý bude podporovať vzdelávanie, osobný a kariérny rast, rozvoj schopností, pohyb a kreativitu

Zvyšovanie kvality školstva a vzdelania - príprava do spoločnosti a na pracovný trh.

 • Budeme podporovať výskum a inovácie v oblasti vzdelávania, aby sa zlepšili spôsoby výučby a zabezpečil sa prístup k vzdelaniu pre všetkých bez ohľadu na ich spoločenské postavenie
 • Zabezpečíme, aby boli školy vybavené najnovšími technológiami a programami na vzdelávanie, ktoré umožnia efektívnejšie vyučovanie
 • Posilneníme spoluprácu medzi školami a podnikmi v rámci praxe, a reálnych projektov v štátnej a verejnej správe.
 • Dostupné a prispôsobiteľné vzdelávacie programy pre deti aj dospelých, ktoré budú zodpovedať ich potrebám a záujmom.
 • Zabezpečíme, aby učitelia boli dostatočne odborne zdatní, aby mohli poskytovať kvalitné vyučovanie a aby boli motivovaní k rozvoju svojich pedagogických zručností.
 • Zlepšíme prístup k vzdelávaniu v oblasti umenia a kultúry, podporíme vznik a rozvoj kreatívnych priestorov, škôl, komunitných centier, dielní, ateliérov a galérií a umeleckých telies.

Podporné prostredie v rámci komunity

 • Budeme podporovať rozvoj komunitných organizácií a podnikov pre plánované spoločné získanie a správu zdrojov pre rozvoj.
 • Podporíme tvorivé podniky a priemysly, ktoré produkujú unikátne produkty, čím sa zvýši miestna ekonomika a vytvoria sa pracovné miesta.
 • Vytvoríme príležitosti a možnosti, prístup k odborníkom a mentorom z rôznych oblastí.
 • Zlepšíme prístupnosť kvalitnej zdravotnej, socialnej a spoločenskej starostlivosti
 • Zabezpečíme dostupnosť a prístupnosť kultúrnych a športových aktivít, zlepšíme prístup k umeniu financovaním programov pre komunity s obmedzeným prístupom k týmto zdrojom.
 • Zafinancujeme programy a projekty, ktoré využívajú umenie, kreativitu a šport (zvieratá) ako terapeutický nástroj pre osoby so zdravotnými a duševnými problémami.
 • Zavedieme umenie do verejných priestorov - podporíme inštalácie umenia v miestach ako sú parky, verejné námestia, budovy a iné verejné priestory, aby sa zlepšila ich estetická hodnota a podporila komunita.

Sociálna integrácia a podpora

 • Budeme vyhodnocovať stav marginalizovaných skupín a jednotlivcov, vrátane ich potrieb a problémov.
 • Zabezpečíme dostupnosť primeraného bývania, ktoré umožní dôstojné žitie.
 • Budeme podporovať vývoj kreatívnych a inovačných riešení, ktoré budú pomáhať jednotlivcom a komunitám
 • Vytvoríme programy a opatrenia, ktoré pomôžu získať lepšie vzdelanie, pracovné skúsenosti a príležitosti v rámci verejného aj súkromného sektora.
 • Zavedieme opatrenia na boj proti diskriminácii a zlepšenie povedomia a postavenia v spoločnosti pre prístup k rovnakým právam a možnostiam

Podpora podnikania, zamestnanosti, zamestnanca a trhu práce

Vytvorenie priaznivého prostredia pre prosperitu podnikania a zlepšenie príležitostí, zamestnanosti a produktivity zamestnancov. Cieľom strany je prispieť k celkovému rastu a rozvoju ekonomiky.

Zlepšenie podpory pre malé a stredné podniky

 • Zhromaždíme a zanalyzujeme údaje o aktuálnej situácii, identifikujeme kľúčové potreby a oblasti pre zlepšenie.
 • Navrhneme programy podporujúce prístup k financovaniu, zlepšíme opatrenia, zvýšime podporu a zabezpečíme, aby finančné prostriedky boli efektívnejšie využité.
 • Budeme sa snažiť redukovať byrokraciu a zjednodušiť administratívne postupy pre podnikateľov.
 • Budeme poskytovať vzdelávanie a školenia, navrhneme stratégie na zlepšenie konkurencieschopnosti.
 • Nájdeme riešenia pre prispôsobenie sa rýchlym zmenám v technológiách a digitálnej ekonomike.
 • Podporíme programy výskumu a inovácií v malých a stredných podnikoch.
 • Podporíme lokálne, rodinné a komunitné startupy. Poskytnutie väčších finančných zdrojov, úľav, zníženie daní.+
 • Sme za udržateľný rozvoj malých a stredných podnikov a pomôžeme im znižovať ich vplyv na životné prostredie.
 • Podpora investícií do nových technológií a zelených pracovných miest
 • Vytvoríme príležitosti pre rozvoj pracovných návykov a zručností, osobnú a profesnú prípravu pre trh práce.
 • Investujeme do tréningov a vzdelávania nezamestnaných aj zamestnancov, aby sme zabezpečili ich stálu odbornú prípravu a kariérny rast.
 • Umožníme jednotlivcom zlepšiť si svoje schopnosti a zvýšiť produktivitu.

Reforma výkonného a justičného systému

Zmeníme totalitný systém prokuratúry z 50-rokov, omladíme a zautomatizujeme súdy.

 • Zabezpečiť zmeny v systéme prokuratúry a súdov, aby nedochádzalo k neoprávnenej manipulácii alebo zneužitiu údajov, technológií a právomocí, zabezpečiť, aby boli dodržané stanovené ciele a aby boli potrebné úpravy vykonané včas.
 • Identifikovať a odstraniť nedostatky v súčasnom systéme prokuratúry a súdov, aby sa procesy stali efektívnejšími a spravodlivejšími.
 • Preskúmať a aktualizovať existujúce právne predpisy a navrhovanúť nové tak, aby boli súčasné problémy zodpovedajúco riešené.
 • Identifikovať najlepšie technológie a postupy na automatizáciu súdnych procesov a zrealizovať ich integráciu alebo upgrade existujúceho systému.
 • abezpečiť transparentný prístup k informáciám o súdnych procesoch a zmenách v systéme prokuratúry, aby mohli byť tieto zmeny lepšie monitorované a hodnotené.
 • Identifikácia potrebných zručností a znalostí personálu, aby boli pripravení na nové technológie a zmeny v systéme.
 • Zabezpečiť dodržiavania základných práv občanov, ako je právo na spravodlivý proces a rovnosť pred zákonom.
 • Preskúmame procesy a rozhodnutia v snahe nájsť a znovuotvoriť / odškodniť obete korupčných sudcov a konkurzných mafií

Zvýšime tresty za trestné činy ekonomického charakteru pri správe vecí verejných a dotácií, zavedieme inštitúty právnej zodpovednosti a verejnej kontroly.

 • Trestanie hospodárskej kriminality a korupcie v oblasti verejnej správy a pri prideľovaní dotácií.
 • Zvýšenie právnej istoty pre občanov a podnikateľov v oblasti hospodárskeho práva.
 • Zlepšenie transparentnosti a kontroly nad verejnými financiami a finančnými transakciami
 • Podpora etického podnikania a vytváranie rovnakých podmienok pre všetkých podnikateľov.
 • Podpora inovácií a tvorby nových pracovných miest v súvislosti s transparentným a spravodlivým hospodárskym prostredím.
 • Zvýšenie zodpovednosti a kontroly vo vzťahu medzi verejnými inštitúciami a súkromným sektorom.
 • Vytvorenie adekvátnej a účinnejšej legislatívy na ochranu verejných záujmov.
 • Zlepšenie efektivity a kvality práce verejných inštitúcií zodpovedných za hospodárenie s verejnými financiami a prideľovanie dotácií.

Zmena politiky boja proti drogám ktorá aktuálne opomína medicínsky a terapeutický prínos niektorých látok, legalizácia a zdanenie rekreačného užívania marihuany

 • Navrhneme vytvorenie licencovaný a kontrolovaného cyklus výroby a predaja - bezpečné a regulované užívanie, minimalizáciu rizík spojených s nelegálnym predajom a obchodom s drogami.
 • Zabezpečenie, aby legalizácia bola koordinovaná s celkovou politikou boja proti drogám. Zabezpečenie, aby marihuana nebola dostupná pre deti a mládež.
 • Zabezpečenie, aby legalizácia marihuany bola založená na vedeckých dôkazoch a úvahách o medicínskom a terapeutickom prínose tejto látky.
 • Podpora lokálnych pestovateľov a drobných podnikateľov. Zdanenie, ktoré by zabezpečilo zdroj príjmov pre rozvoj komunít.
 • Vytvorenie programov na prevenciu a liečbu závislostí.

Tvrdšie tresty za alkohol za volantom, a činy voči ľudskému životu a zdraviu

 • Žiadame hardwarovú prekážku možnosti naštartovania a vedenia vozidla vodičom pod vplyvom alkoholu - zvýšenie bezpečnosti na cestách a zníženie počtu dppravných nehôd.
 • Žiadame preklasifikovanie priestupku na zločin všeobecného ohrozenia a následnú výšku pokuty podľa príjmov, konfiškáciu vozidla ako zbrane.
 • Zvýšenie investícií do programov na odvykanie od alkoholu a iných návykových látok, znovuzriadenie záchytok, nutnosť verejnoprospešných prác pre prichytených a odsúdených.
 • Zlepšenie spolupráce medzi právnickými a zdravotníckymi inštitúciami na zlepšenie zdravia a pohody obyvateľov.

Reforma nápravnovýchovných zariadení a postupov

 • Rozšírime systém verejnoprospešných prác, výuky a rozvoja odsúdených - cielená príprava do spoločnosti a na pracovný trh.

Sekulárny štát

Chceme odlúčiť cirkvi od štátu a zamedziť akejkoľvek ideológii zasahovať do slobody slova, jednotlivca alebo práva na vzdelania a na zdravotnú starostlivosť.

 • Náboženské organizácie nebudú mať neprimeraný vplyv na verejnú politiku, rozhodovanie o verejných veciach sa má riadiť demokratickými princípmi a nie náboženskými alebo ideologickými záujmami.
 • Každý má mať rovnaký prístup k vzdelaniu a na zdravotnú starostlivosť bez ohľadu na svoju náboženskú alebo ideologickú príslušnosť, Každý má právo vyjadriť svoj názor, bez strachu z represálií od cirkví alebo iných ideologických skupín.
 • Cirkvi alebo iné ideologické skupiny nemajú mať prístup k citlivým informáciám o jednotlivcoch.
 • Činnosti cirkví a iných ideologických skupín musia byť transparentné a musia byť zodpovedné za svoje činy - dodržiavať ľudské práva bez ohľadu na náboženskú alebo ideologickú príslušnosť jednotlivcov.
 • Zákon sa má uplatňovať rovnako pre všetkých bez ohľadu na ich náboženskú alebo ideologickú príslušnosť.
 • Navrhneme prehodnotenie systému registrácií a dotácií cirkví.
 • Budeme iniciovať vyšetrenie, občianskoprávne potrestanie a odškodnenie zločinov pedofílie a zneužívania cirkevnými predstaviteľmi

Vysporiadanie sa so šrámami z minulosti

Nájdeme možnosti odškodnenia jednotlivcov a rodín postihnutých bezprávím minulých režimov.

Odstránime zločinecké totalitné symboly z verejných priestorov.

Na doplnenie:

Reforma zdravotníctva a správy zdravotných odvodov a poistného

Reforma správy sociálnych príspevkov a poistného

Podpora športu

Ako na to?

Pre dosiahnutie cieľov LIBERTAS, zdôrazňujeme potrebu spolupráce, zdieľania znalostí a výmeny nápadov medzi členmi strany, odborníkmi a verejnosťou. Pridajte sa k nám a pomôžte nám vytvoriť novú politickú realitu.pripravnyvybor@libertas.sk