Program SPOKO 2023

Systém pre občana - koniec oligarchie

Stručné zhrnutie programu politickej strany LIBERTAS.

Veríme v štát, ktorý tvorí menej byrokracie a viac priamej demokracie.

Toto opatrenie prinesie zvýšenie zodpovednosti občanov a zvýšenie účasti pri rozhodovaní. Priama demokracia umožňuje občanom priamo rozhodovať o politických témach bez závislosti na politikoch a úradníkoch. To by zlepšilo zastupovanie občanov a mohlo by sa predchádzať situáciám, kedy politické rozhodnutia nie sú v súlade so záujmami občanov.

Okrem toho by zníženie byrokracie umožnilo rýchlejšie a efektívnejšie rozhodovanie v štátnej správe. Byrokracia v súčasnosti vytvára zbytočné prekážky a často spomaľuje rozhodovanie, čo môže byť neefektívne a nákladné. Menej byrokracie by preto mohlo viesť k zjednodušeniu procesov a rýchlejšiemu rozhodovaniu, čo by malo pozitívny vplyv na hospodársky rast.

Zvyšovanie priamej demokracie však nie je bez rizík. Jedným z najväčších problémov je, že niektorí občania nemusia mať dostatočné znalosti alebo informácie o politických témach, aby mohli rozhodovať s rozumom a zodpovednosťou. To by mohlo viesť k iracionálnym rozhodnutiam a k situáciám, kedy niektoré skupiny občanov sú diskriminované.

Budeme ponúkať riešenia pre vznik a potreby modernej - odbornej - verejnej diskusie v rámci platforiem a osí fungovania organizácie štátu.

Budeme vytvárať priestor pre kvalitnú a odbornú verejnú diskusiu o dôležitých témach pre spoločnosť.

Budeme podporovať a rozvíjať odbornosť v rámci verejných diskusií.

Budeme zlepšovať kvalitu rozhodovania vo verejnom záujme.

Budeme podporovať pluralizmus a rôznorodosť názorov v rámci diskusie.

Budeme vytvárať priestor pre konštruktívnu debatu o riešeniach pre spoločnosť.

Budeme vytvárať nové formy spolupráce a dialógu medzi rôznymi záujmovými skupinami v spoločnosti.

Podpora verejnej diskusie a vytvorenie priestoru pre odborné diskusie môže posilniť demokratický proces v štáte. Ak umožníme viac diskusie a zapojenie odborníkov a verejnosti, môže to viesť k väčšej legitímnosti a spravodlivosti rozhodnutí.

Tento bod programu tiež môže pomôcť zlepšiť efektivitu štátnej organizácie. Ak budeme podporovať otvorenú a odbornú diskusiu, môže to viesť k lepšiemu plánovaniu a implementácii politík a programov.

Podpora odbornej verejnej diskusie tiež môže pomôcť zvýšiť dôveryhodnosť vlády a politických inštitúcií. Ak bude verejnosť cítiť, že jej hlas je vypočutý a že rozhodnutia sú založené na odborných znalostiach a kritériách, môže to viesť k väčšej dôvere a rešpektu voči vláde.

Ponúkneme riešenia pre začlenenie občana - jednotlivca do rozhodovacích procesov v rámci lokálnej alebo celoštátnej správy a budeme sa snažiť zaviesť prvky priamej demokracie.

Zabezpečíme adekvátnu a pravidelnú informovanosť občanov o rozhodovacích procesoch a možnostiach ich zapojenia.

Zavedieme elektronické platformy pre hromadné hlasovanie a odborné diskusie, ktoré umožnia občanom vyjadriť svoje názory a prispieť k rozhodnutiam.

Posilníme transparentnosť rozhodovacieho procesu a zabezpečíme otvorené diskusie s občanmi.

Zvýšime efektívnosť úradov pri spracúvaní podnetov od občanov a zavedieme mechanizmy na získanie spätných väzieb.

Zabezpečíme dostatočné finančné a personálne zabezpečenie na realizáciu programu začleňovania občanov do rozhodovacích procesov.

Umožníme občanom pripomienkovať a navrhovať zmeny v legislatíve.

Posilníme zásady participatívnej demokracie na miestnej a národnej úrovni.

Zavedieme systém sledovania spokojnosti občanov s rozhodnutiami a zabezpečíme opatrenia na zlepšenie situácie.

Zabezpečíme kontrolu kvality rozhodnutí z hľadiska dodržiavania práv a slobôd občanov.

Umožníme vznik občianskych iniciatív a podporíme ich realizáciu.

Prídeme s modelom digitálne riadenej multirezortnej spolupráce ministerstiev, úradov, organizácií, firiem a jednotlivcov na projektoch verejného záujmu a pre všeobecný rozvoj a prospech.

Budeme umožňovať rýchlejšiu a efektívnejšiu spoluprácu, lepšiu sledovateľnosť a transparentnosť, a lepšie využitie zdrojov a finančných prostriedkov, pretože jednotlivé inštitúcie a organizácie budú schopné koordinovať svoje aktivity pri plnení úloh a cieľov.

Opakujúce sa verejné obstarávania zautomatizujeme a centrálne zlúčime, zavedieme nutnosť priameho jednania s výrobcom, bez zbytočných prostredníkov.

Nápad na automatizáciu a využitie AI v procesoch štátu bude môcť priniesť viaceré výhody, ale bude si vyžadovať aj zváženie niektorých možných obmedzení a rizík.

Jednou z najväčších výhod bude rýchlejšia a efektívnejšia správa štátu a jeho procesov. Automatizované procesy umožnia rýchlejšie spracovanie žiadostí, čím pomôžu ušetriť čas a náklady. Okrem toho budú rozhodnutia spravodlivejšie, pretože budú založené na objektívnych kritériách a algoritmoch namiesto subjektívnych rozhodnutí jednotlivých úradníkov.

Automatizácia bude tiež umožňovať zvýšenie transparentnosti a znižovanie prípadov korupcie. Všetky procesy budú riadené algoritmami, čím sa zabezpečí, že rozhodnutia budú založené na merateľných kritériách, nie na osobných preferenciách úradníkov.

Bude treba venovať pozornosť otázke zabezpečenia, aby automatizované rozhodnutia neboli diskriminačné alebo nespravodlivé pre niektoré skupiny obyvateľstva.

Treba si uvedomiť, že AI rozhodovanie nemusí byť vždy presné a objektívne, ak je založené na neúplných alebo nepresných dátach. Preto bude potrebné zabezpečiť riadenie a audity systémov AI.

Pripravíme program pre jednotlivcov a rodiny, ktorý bude podporovať vzdelávanie, pohyb a kreativitu, nájdenie zručností, rozvoj schopností a osobný rast.

Vytvoríme dostupné a prispôsobiteľné vzdelávacie programy pre deti a dospelých, ktoré budú zodpovedať ich potrebám a záujmom.

Budeme podporovať výskum a inovácie v oblasti vzdelávania, aby sa zlepšili spôsoby výučby a zabezpečil sa prístup k vzdelaniu pre všetkých.

Budeme podporovať vývoj kreatívnych a inovačných riešení, ktoré budú pomáhať jednotlivcom a rodinám rozvíjať ich schopnosti a zručnosti.

Zabezpečíme dostupnosť a prístupnosť kultúrnych a športových aktivít pre deti a dospelých.

Vytvoríme možnosti pre mladých ľudí na rozvoj ich kariéry a získanie skúseností v rôznych oblastiach.

Zabezpečíme dostupnosť a prístupnosť zdravotnej starostlivosti pre deti a dospelých.

Vytvoríme podporné prostredie pre rodiny s deťmi, aby sme zabezpečili, že rodičia budú mať prístup k potrebným informáciám a podpore.

Budeme podporovať rozvoj digitálnych zručností, aby sme zabezpečili, že všetci budú mať prístup k digitálnym technológiám.

Vytvoríme príležitosti na rozvoj soft skills, ktoré sú kľúčové pre osobný a profesionálny rast.

Zabezpečíme, aby všetky programy a aktivity zamerané na podporu vzdelávania, pohybu, kreativity a osobného rastu boli založené na vedeckých dôkazoch a údajoch.

Integrácia marginalizovaných skupín a jednotlivcov prostredníctvom priamej podpory pre zlepšenie bývania, vzdelania a pracovných možností pre všetkých.

Budeme vyhodnocovať stav marginalizovaných skupín a jednotlivcov, vrátane ich potrieb a problémov.

Vytvoríme programy a opatrenia, ktoré pomôžu marginalizovaným skupinám a jednotlivcom zlepšiť ich bývanie, získavať lepšie vzdelanie a pracovné príležitosti.

Zabezpečíme dostupnosť primeraného bývania pre marginalizované skupiny a jednotlivcov, ktoré im umožní dôstojné žitie.

Budeme podporovať rozvoj komunitných iniciatív, ktoré pomôžu marginalizovaným skupinám a jednotlivcom získať vzdelanie a pracovné skúsenosti.

Zabezpečíme, aby vzdelanie bolo prístupné pre všetkých, bez ohľadu na ich spoločenské postavenie, a aby bolo navrhnuté tak, aby zodpovedalo potrebám marginalizovaných skupín a jednotlivcov.

Vytvoríme pracovné príležitosti pre marginalizované skupiny a jednotlivcov v rámci verejného aj súkromného sektora.

Budeme podporovať podnikanie marginalizovaných skupín a jednotlivcov.

Zlepšíme prístupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre marginalizované skupiny a jednotlivcov.

Zabezpečíme, aby marginalizované skupiny a jednotlivci mali prístup k rovnakým právam a možnostiam ako ostatní občania.

Zavedieme opatrenia na boj proti diskriminácii a zlepšíme povedomie o marginalizovaných skupinách a jednotlivcoch v celej spoločnosti.

Zvyšovanie kvality školstva - zabezpečenie lepších podmienok pre vzdelávanie, zavádzanie moderných postupov a digitálnych zručností a posilnenie spolupráce medzi školami a podnikmi.

Zabezpečíme, aby boli školy vybavené najnovšími technológiami a programami na vzdelávanie, ktoré umožnia efektívnejšie vyučovanie a zlepšenie výsledkov žiakov.

Podporíme inovácie v oblasti vzdelávania, aby sa zlepšili spôsoby výučby a zabezpečil sa prístup k vzdelaniu pre všetkých.

Zabezpečíme, aby učitelia boli dostatočne odborne zdatní, aby mohli poskytovať kvalitné vyučovanie a aby boli motivovaní k rozvoju svojich pedagogických zručností.

Vytvoríme možnosti pre žiakov, aby sa rozvíjali v oblastiach, ktoré ich zaujímajú, a aby mali prístup k odborníkom a mentorom z rôznych oblastí.

Zabezpečíme dostupnosť a prístupnosť kultúrnych a športových aktivít pre deti a dospelých.

Zabezpečíme dostatočné financovanie školstva, aby sa zabezpečili adekvátne zdroje a prostriedky pre školy a učiteľov v budúcnosti.

Vytvoríme spoluprácu medzi školami a podnikmi, aby sa zabezpečilo, že žiaci sa budú môcť zapojiť do reálnych projektov a získať skúsenosti, ktoré im pomôžu v ich kariére v budúcnosti.

Podporíme rozvoj digitálnych zručností, aby sme zabezpečili, že všetci budú mať prístup k digitálnym technológiám.

Vytvoríme príležitosti na rozvoj soft skills, ktoré sú kľúčové pre osobný a profesionálny rast v budúcnosti.

Zabezpečíme, aby boli všetky programy a aktivity zamerané na zvyšovanie kvality školstva založené na vedeckých dôkazoch a údajoch a aby sa pravidelne monitorovali a hodnotili ich výsledky v budúcnosti.

Zlepšenie podpory pre malé a stredné podniky - poskytnutie väčších finančných zdrojov, úľav, zníženie daní a redukcia byrokracie pre podniky, cielená podpora lokálnych startupov.

Budeme zhromažďovať a analyzovať údaje o aktuálnej situácii podpory malých a stredných podnikov v krajine, aby sme identifikovali kľúčové oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť.

V budúcnosti sa plánuje zlepšiť financovanie malých a stredných podnikov a navrhnúť opatrenia, ktoré pomôžu zvýšiť podporu a zabezpečiť, aby finančné prostriedky boli efektívnejšie využité.

Budeme sa snažiť redukovať byrokraciu a zjednodušiť administratívne postupy pre podnikateľov.

Navrhneme a zavedieme digitálne riešenia pre podnikateľov, aby sme im pomohli prispôsobiť sa rýchlym zmenám v technológiách a digitálnej ekonomike.

Pomôžeme malým a stredným podnikom lepšie sa orientovať na trhu a navrhneme stratégie na zlepšenie ich konkurencieschopnosti v budúcnosti.

Navrhneme programy podporujúce výskum a inovácie v malých a stredných podnikoch, aby sa podniky mohli prispôsobiť rýchlym zmenám a zlepšiť svoju konkurencieschopnosť.

Budeme poskytovať vzdelávanie a školenia pre podnikateľov, aby získali nové zručnosti a znalosti a zlepšili svoje podnikanie v budúcnosti.

Navrhneme programy podporujúce udržateľný rozvoj malých a stredných podnikov a pomôžeme im znižovať ich vplyv na životné prostredie.

Navrhneme programy podporujúce prístup k financovaniu pre malé a stredné podniky a pomôžeme im získať potrebné finančné prostriedky na rozvoj svojho podnikania v budúcnosti.

Vytvorenie kvalitných pracovných miest - podpora investícií do nových technológií a zelených pracovných miest, aby sa zlepšil stav nezamestnanosti a zvýšil sa životný štandard občanov.

Budeme monitorovať počet nových pracovných miest vytvorených na základe investícií do nových technológií a zelených pracovných miest.

Budeme sledovať percentuálny podiel nezamestnaných, ktorí sa dostanú do práce vďaka programu.

Zhodnotíme kvalitu a udržateľnosť nových pracovných miest vytvorených v dôsledku programu.

Budeme sledovať investície podnikov do tréningov a vzdelávania zamestnancov, aby sme zabezpečili ich stálu odbornú prípravu a kariérny rast.

Zhodnotíme percentuálny podiel zamestnancov, ktorí získali nové zručnosti vďaka programu.

Budeme sledovať podniky, ktoré využívajú program na rozšírenie svojho podnikania alebo na vytvorenie nových pracovných miest.

Budeme monitorovať úroveň prijatia nových pracovníkov s nízkou kvalifikáciou a percentuálny podiel zamestnancov, ktorí získali zvýšenú kvalifikáciu v dôsledku programu.

Budeme sledovať výsledky programu na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie byrokracie pre podniky.

Zhodnotíme vplyv programu na miestne komunity a oblasti, kde boli pracovné miesta vytvorené.

Zhodnotíme celkový hospodársky výkon krajiny a jeho prínos pre zlepšenie životnej úrovne občanov.

Umožníme jednotlivcom zlepšiť si svoje pracovné schopnosti a zvýšiť produktivitu.Zabezpečíme dostupnosť kvalitného vzdelávania, podpory a odbornej prípravy, rozvoj zručností a zlepšenie pracovných schopností, bez ohľadu na ich socio-ekonomický status.

Podpora kreativity a umenia ako nástrojov na zlepšenie kvality života jednotlivcov a prostriedkov na budovanie komunity.

Budeme rozvíjať kreatívne schopnosti u detí a mládeže a poskytneme finančnú podporu pre školy a komunitné centrá, aby mohli organizovať tvorivé dielne a kurzy umenia pre deti a mládež.

Zafinancujeme miestnym kultúrnym organizáciám granty a financovanie na organizovanie kultúrnych podujatí a vystúpení, ako aj na rozvíjanie miestneho umenia a remesiel.

Zavedieme umenie do verejných priestorov - podporíme inštalácie umenia v miestach ako sú parky, verejné námestia, budovy a iné verejné priestory, aby sa zlepšila ich estetická hodnota a podporila komunita.

Zafinancujeme programy a projekty, ktoré využívajú umenie ako terapeutický nástroj pre osoby so zdravotnými a duševnými problémami a podporíme umenie a kreativitu ako nástroj terapie.

Zlepšíme prístup k umeleckým dielam financovaním programov, ktoré poskytujú prístup k umeniu a kultúre pre komunity s obmedzeným prístupom k týmto zdrojom.

Podporíme tvorivé podniky a priemysly, ktoré produkujú unikátne produkty, čím sa zvýši miestna ekonomika a vytvoria sa pracovné miesta.

Zlepšíme prístup k vzdelávaniu v oblasti umenia a kultúry zabezpečením financovania a podpory pre školy, kurzy a vzdelávacie centrá.

Budeme podporovať vznik a rozvoj kreatívnych priestorov pre tvorivých ľudí, ako sú ateliéry, umelecké galérie a dielne, a poskytneme finančnú podporu miestnym umeleckým talentom.

Zlepšenie podmienok pre potravinové dodávky a podpora miestnych potravinových systémov s cieľom minimalizovať závislosť na dovoze potravín.

Prepojíme SPF a PPA, ministerstvá a úrady a vlastníkov pre zabezpečenie prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku pre obnovenie centrálneho plánovania v rámci zabezpečenia potravinovej sebestačnosti a zvýšenia výnosnosti produkcie,.

Je dôležité zdôrazniť, že centralizované plánovanie v rámci zabezpečenia potravinovej sebestačnosti a výnosnosti produkcie má svoje kritikov a jeho účinnosť a efektívnosť je predmetom mnohých diskusií. S ohľadom na tieto obavy by AI mohla pomôcť sledovať a vyhodnocovať účinnosť tohto programu a odhaliť prípadné nedostatky.

Ak by sme sa však pozreli na to, ako pomôcť naplniť toto politické heslo, mohli by sme zvážiť tieto body:

Identifikácia potenciálnych vlastníkov nehnuteľností a hnuteľného majetku, ktorí by mohli prispieť k zabezpečeniu potravinovej sebestačnosti.

Monitorovanie a spravovanie prenájmu majetku pre potravinovú produkciu.

Vypracovanie podrobného plánu na zabezpečenie efektívneho a udržateľného využívania pôdy pre poľnohospodársku výrobu.

Zabezpečenie financovania a podpory pre malé a stredné poľnohospodárske podniky, aby mohli konkurovať väčším agro-podnikom.

Implementácia moderných technológií do poľnohospodárskej výroby, aby sa zvýšila produktivita a efektívnosť.

Poskytnutie prístupu k odborným znalostiam a podpore pre poľnohospodárov, aby mohli lepšie hospodáriť so svojím majetkom.

Zabezpečenie primeraných cien za poľnohospodárske produkty pre výrobcov a zároveň aj pre spotrebiteľov.

Zabezpečenie dostatočných skladovacích kapacít a logistického zabezpečenia pre prepravu poľnohospodárskych produktov.

Zlepšenie potravinovej bezpečnosti a monitorovanie kvality poľnohospodárskych produktov.

Podpora výskumu a vývoja v oblasti poľnohospodárstva, aby sa zabezpečila udržateľná produkcia potravín a minimalizovali sa negatívne environmentálne dopady.

Polnohospodársku produkciu doplníme o moderné prírodné materiály pre využitie priemyselných postupoch zajtrajška.

Vytvorenie nových pracovných miest v oblasti agropriemyslu a priemyselného zpracovania prírodných materiálov.

Rozvoj moderných a udržateľných poľnohospodárskych postupov pre zvýšenie výnosnosti a ochranu prírodného prostredia.

Podpora výskumu a vývoja v oblasti priemyselného využitia prírodných materiálov a ich zlepšenie.

Zlepšenie dostupnosti finančných prostriedkov pre malé a stredné podniky, ktoré sa zaoberajú výrobou prírodných materiálov.

Zabezpečenie prístupu k zdrojom a podpora tvorby nových technológií a postupov na spracovanie prírodných materiálov.

Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti poľnohospodárstva a priemyslu, aby sa zabezpečil odborný a kvalifikovaný personál.

Vytvorenie programov podpory pre obyvateľov v oblasti získavania zručností a vedomostí týkajúcich sa agropriemyslu a priemyselného využitia prírodných materiálov.

Zabezpečenie vyšších štandardov ochrany životného prostredia v oblasti poľnohospodárstva a priemyslu.

Podpora spolupráce medzi priemyslom a poľnohospodárstvom, aby sa zabezpečilo účinnejšie využitie prírodných zdrojov.

Zavedenie systému sledovania a hodnotenia výsledkov programu, aby sa zabezpečila efektivita a kvalita všetkých opatrení.

Podpora ekologického poľnohospodárstva a trvalo udržateľných poľnohospodárskych postupov s cieľom minimalizovať negatívny vplyv poľnohospodárstva na životné prostredie.

Podpora ekologického poľnohospodárstva znamená, že sa minimalizuje používanie pesticídov a herbicídov, čím sa zlepší kvalita potravín.

Trvalo udržateľné poľnohospodárske postupy pomáhajú udržať pôdu v dobrom stave a zabezpečujú ochranu biodiverzity.

Ekologické poľnohospodárstvo využíva postupy, ktoré minimalizujú emisie skleníkových plynov a prispievajú tak k zlepšeniu kvality ovzdušia.

Podpora ekologického poľnohospodárstva zvyšuje možnosti pre malých farmárov a umožňuje im vytvárať udržateľné živobytie.

Trvalo udržateľné poľnohospodárske postupy minimalizujú používanie chemických látok, ktoré by mohli znečistiť vodné zdroje.

Ekologické poľnohospodárstvo podporuje miestne hospodárstvo a umožňuje miestnym farmárom predávať svoje produkty miestnym obyvateľom.

Trvalo udržateľné poľnohospodárske postupy môžu byť ekonomickejšie a dlhodobo udržateľnejšie.

Poľnohospodárstvo využívajúce trvalo udržateľné postupy môže zlepšiť kvalitu pôdy a zvýšiť výnosy.

Ekologické poľnohospodárstvo sa zameriava aj na ochranu zvierat a minimalizuje ich utrpenie.

Sme za výrazne vyššiu ochranu prírody a čistotu životného prostredia, podporu obnoviteľných zdrojov energie, ochranu biodiverzity, ochranu vôd, redukciu odpadu a jeho využiie v priemysle, ochranu lesov a krajiny. Podporíme zavádzanie prísnejších opatrení pre ochranu prírody a udržateľného rozvoja.

Zlepšenie kvality ovzdušia a ochrana pred škodlivými emisiami z priemyslu.

Zavedenie opatrení na ochranu vôd a ich zdrojov pred znečistením.

Podpora obnoviteľných zdrojov energie a ich vývoja.

Podpora udržateľného lesného hospodárstva a ochrany krajiny.

Zavedenie prísnejších opatrení pre ochranu biodiverzity.

Redukcia množstva a zlepšenie spracovania odpadu.

Zlepšenie využívania vody a jej efektívnejšie hospodárenie.

Podpora environmentálne zodpovedného priemyslu.

Zavádzanie nových technológií a postupov pre udržateľný rozvoj.

Zabezpečenie spolupráce s ostatnými krajinami a medzinárodnými organizáciami na ochranu životného prostredia.

Naším cieľom je vyšetriť podozrenia, machinácie a nezákonné postupy pri prechode z komunizmu na demokraciu, privatizáciu a ostané prehliadnuté udalosti.

Opätovne otvoríme historické kauzy a podozrenia z korupcie, spravíme hĺbkový audit verejej správy za minulých vlád.

Presnejšie a objektívnejšie zhodnotenie a identifikácia nových dôkazov, strojovo spracovať a analyzovať veľké množstvá dát z verejne nedostupných informácií.

Identifikovať akékoľvek zvláštne vzorce alebo nezrovnalosti. Použiť rôzne algoritmy a techniky, a vyhodnotiť závery, poskytnúť objektívne dôkazy.

Informácie prezentovať v ľahko čitateľnej forme pre koordináciu a lepšiu spoluprácou medzi rôznymi orgánmi vyšetrovania.

Navrhujeme zaviesť systém elektronickej meny a blockchainu do procesov verejných obstarávaní aby sa zabránilo kšeftom a umožnila kontrola finančných tokov.

Umožniť transparentné a overiteľné sledovanie finančných tokov a transakcií, čo by zvýšilo dôveru verejnosti v proces verejných obstarávaní a minimalizovalo by riziko korupcie.

Automatizovať procesy, zredukovať byrokraciu v procese verejných obstarávaní, keďže by sa mnohé úkony automatizovali, transakcie by sa vykonávali rýchlejšie a efektívnejšie. Tým sa znížia náklady na administratívu a zvýši efektivita.

Zavedenie moderného a efektívneho systému verejných obstarávaní by mohlo zvýšiť konkurencieschopnosť malých a stredných firiem a zlepšiť ich prístup k verejným zákazkám.

Chceme odstrániť parazitické firmy z procesov ktoré má zvládať štát pomocou organizácii ktoré podporuje a riadi.

Identifikovať a odhaliť prípady korupcie a nezákonného obchodovania s vládnymi zákazkami.

Optimalizovať a ztransparentniť procesy verejných obstarávaní, eliminovať zbytočné náklady - aby boli verejné zákazky prideľované tým podnikom, ktoré ponúkajú najlepšie ceny a kvalitu.

Vytvorenie spravodlivejších obstarávacích procesov, pre každé kvalifikované podnikanie rovnakú príležitosť získať štátne zákazky, bez uprednostňovania úzkeho výberu firiem.

Mať možnosť sledovať, kontrolovať, a overiť všetky kroky v procese verejného obstarávania a zabezpečiť, aby boli všetky rozhodnutia robené na základe faktov.

Identifikovať a odstrániť firmy, ktoré zneužívajú systém verejných obstarávaní.

Presadíme zmenu legislatívy, tvrdšie tresty za alkohol za volantom, zvýšime tresty za činy voči ľudskému životu a zdraviu.

Zníženie počtu nehôd spôsobených alkoholom a zlepšenie bezpečnosti na cestách.

Zvýšenie verejnej bezpečnosti a dôvery v právny systém.

Zvýšenie investícií do programov na odvykanie od alkoholu a iných návykových látok.

Zlepšenie spolupráce medzi právnickými a zdravotníckymi inštitúciami na zlepšenie zdravia a pohody obyvateľov.

Zvýšime tresty za trestné činy ekonomického charakteru pri správe vecí verejných a dotácií, zavedieme inštitúty hmotnej zodpovednosti a verejnej kontroly.

Efektívnejšie odhalenie a trestanie hospodárskej kriminality a korupcie v oblasti verejnej správy a pri prideľovaní dotácií.

Zvýšenie právnej istoty pre občanov a podnikateľov v oblasti hospodárskeho práva.

Zlepšenie transparentnosti a kontroly nad verejnými financiami a finančnými transakciami.

Podpora etického podnikania a vytváranie rovnakých podmienok pre všetkých podnikateľov.

Podpora inovácií a tvorby nových pracovných miest v súvislosti s transparentným a spravodlivým hospodárskym prostredím.

Zvýšenie zodpovednosti a kontroly vo vzťahu medzi verejnými inštitúciami a súkromným sektorom.

Vytvorenie adekvátnej a účinnejšej legislatívy na ochranu verejných záujmov.

Zlepšenie efektivity a kvality práce verejných inštitúcií zodpovedných za hospodárenie s verejnými financiami a prideľovanie dotácií.

Zmeníme totalitný systém prokuratúry z 50-rokov, omladíme a zautomatizujeme súdy.

Plán implementácie: AI by mala zabezpečiť, aby program bol realizovaný v plánovanom čase a aby bol postup zavedenia zodpovedajúco plánovaný a koordinovaný.

Zabezpečiť zmeny v systéme prokuratúry a súdov, aby nedochádzalo k neoprávnenej manipulácii alebo zneužitiu údajov, technológií a právomocí, zabezpečiť, aby boli dodržané stanovené ciele a aby boli potrebné úpravy vykonané včas.

Identifikovať a odstraniť nedostatky v súčasnom systéme prokuratúry a súdov, aby sa procesy stali efektívnejšími a spravodlivejšími.

Preskúmať a aktualizovať existujúce právne predpisy a navrhovanúť nové tak, aby boli súčasné problémy zodpovedajúco riešené.

Identifikovať najlepšie technológie a postupy na automatizáciu súdnych procesov a zrealizovať ich integráciu do existujúceho systému.

Zabezpečiť transparentný prístup k informáciám o súdnych procesoch a zmenách v systéme prokuratúry, aby mohli byť tieto zmeny lepšie monitorované a hodnotené.

Identifikácia potrebných zručností a znalostí personálu, aby boli pripravení na nové technológie a zmeny v systéme.

Zabezpečiť dodržiavania základných práv občanov, ako je právo na spravodlivý proces a rovnosť pred zákonom.

Rozšírime systém verejnoprospešných prác, výuky a rozvoja odsúdených - cielená príprava do spoločnosti a na pracovný trh.

Navrhneme zmeniť politiku boja proti drogám ktorá aktuálne opomína úvahy o medicínskom a terapeutickom prínose niektorých látok. Navrhujeme legalizáciu a zdanenie rekreačného užívania. Vytvoríme licencovaný a kontrolovaný cyklus výroby a predaja - zisk pre rozvoj komunít.

Legalizácia na rekreačné účely, ktorá by umožnila bezpečné a regulované užívanie.

Zdanenie, ktoré by zabezpečilo zdroj príjmov pre rozvoj komunít.

Vytvorenie programov na prevenciu a liečbu závislostí.

Zabezpečenie, aby predaj a distribúcia boli regulované a kontrolované, aby sa minimalizovali riziká spojené s nelegálnym predajom a obchodom s drogami. Vytvorenie systémov sledovania, ktoré by monitorovali kvalitu.

Zabezpečenie bezpečnosti a kvality produktov v rámci licencovaného a kontrolovaného cyklu výroby a predaja.

Zabezpečenie, aby legalizácia bola koordinovaná s celkovou politikou boja proti drogám.

Zabezpečenie, aby legalizácia marihuany bola založená na vedeckých dôkazoch a úvahách o medicínskom a terapeutickom prínose tejto látky.

Podpora lokálnych pestovateľov a drobných podnikateľov v rámci licencovaného a kontrolovaného cyklu výroby a predaja.

Zabezpečenie, aby marihuana nebola dostupná pre deti a mládež.

Zabezpečenie, aby legalizácia marihuany bola v súlade s medzinárodnými záväzkami a dohodami.

Chceme odlúčiť cirkvi od štátu a zamedziť akejkoľvek ideológii zasahovať do slobody slova, jednotlivca alebo práva na vzdelania a na zdravotnú starostlivosť.

Náboženské organizácie nebudú mať neprimeraný vplyv na verejnú politiku.

Garantovanie, že každý má právo vyjadriť svoj názor bez strachu z represálií od cirkví alebo iných ideologických skupín.

Každý má mať rovnaký prístup k vzdelaniu a na zdravotnú starostlivosť bez ohľadu na svoju náboženskú alebo ideologickú príslušnosť.

Cirkvi alebo iné ideologické skupiny nemajú mať prístup k citlivým informáciám o jednotlivcoch.

Činnosti cirkví a iných ideologických skupín musia byť transparentné a musia byť zodpovedné za svoje činy.

Dodržiavať ľudské práva bez ohľadu na náboženskú alebo ideologickú príslušnosť jednotlivcov.

Rozhodovanie o verejných veciach sa má riadiť demokratickými princípmi a nie náboženskými alebo ideologickými záujmami.

Zákon sa má uplatňovať rovnako pre všetkých bez ohľadu na ich náboženskú alebo ideologickú príslušnosť.

Odstránime zločinecké totalitné symboly z verejných priestorov. Navrhneme možnosti odškodnenia jednotlivcov a rodín postihnutých bezprávím minulých režimov.
Pridajte sa k nám a pomôžte nám vytvoriť novú politickú realitu.pripravnyvybor@libertas.sk
demonstracia.sk | obcianskyparlament.sk (narodna-rada.sk) | crowdfunding.sk